Ka STEM obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Ka STEM obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Proklamovani strateški cilj obrazovanja u Bosni i Hercegovini jest izgradnja društva utemeljenog na znanju, uz razvoj punih potencijala svakog pojedinca

Indija, kao druga po brzini ekonomskog razvoja, zacrtala je 2013. da tokom pet godina poveća broj uposlenih u sektoru istraživanja i razvoja za 66 posto. 

Među 140 država obuhvaćenih Izvještajem Svjetskog ekonomskog foruma za 2018. godinu o kompetitivnosti, Bosna i Hercegovina je rangirana na 91. mjesto. Podatak o izdvajanju 0,2 posto bruto društvenog proizvoda za istraživanje i razvoj svrstava BiH takođe na 91. mjesto. Od 12 područja koja se analiziraju, najlošiji smo po osposobljenosti za inovacije: 114.

U decembru će biti poznati rezultati PISA (Programme for International Student Assessment) testiranja koje je u našoj državi prvi put provedeno u aprilu i maju 2018. na uzorku od oko 7.000 učenika i učenica uzrasta od 15 godina u 213 osnovnih i srednjih škola. Za očekivati je da to bude trenutak istine o temeljnim slabostima u postavkama obrazovnog sistema.

Ekonomija zasnovana na znanju

Proklamovani strateški cilj obrazovanja u Bosni i Hercegovini jest izgradnja društva utemeljenog na znanju, uz razvoj punih potencijala svakog pojedinca. Pred izazovima privrednog i političkog razvoja savremenog svijeta, takva društva nalaze oslonac u osposobljenosti svojih članova za sticanje i primjenu znanja, razumijevanje i rješavanje kompleksnih problema, inovacije i poduzetništvo, odgovorno djelovanje, doprinos ekonomskom i društvenom boljitku.

Na prelazu milenija, Evropska unija, čijom bi članicom Bosna i Hercegovina željela postati, u Lisabonskoj strategiji je zacrtala cilj da postane svjetski najdinamičnija i najkompetitivnija ekonomija zasnovana na znanju, sposobna za održiv ekonomski razvoj, s većim brojem i boljih radnih mjesta, većom društvenom kohezijom i poštovanjem okoliša.

Ekonomiju zasnovanu na znanju karakterizira upotreba novih tehnologija pri uvođenju inovacija u proizvodnji, organizaciji, predstavljanju. To se odslikava u sve većem udjelu nematerijalnog kapitala – poslovnih ulaganja u istraživanje i razvoj, prikupljanje podataka, softver, patente, nove modele poslovanja, organizacione procese i vještine specifične za datu kompaniju.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OECD uvela je poseban indikator ulaganja u znanje, koji obuhvata ulaganja u: a) istraživanje i razvoj; b) visoko obrazovanje i c) informaciono-tehnološki softver. Ekonomije Švedske, Sjedinjenih Američkih Država, Finske, Južne Koreje, Japana ulažu u znanje preko 6% BDP-a. U članicama EU iz južne Evrope ulaganje u znanje se kreće između 2% i 3%. Ekonomije tih država suočavaju se s krizom.

Ulaganja u visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini procjenjuju se na oko 1% BDP-a. S druge strane, ulaganja u istraživanje i razvoj su alarmantno niska (time postaje upitan i kvalitet i domet visokog obrazovanja). Kako je kupovna moć stanovništva u Bosni i Hercegovini oko 1/3 prosječne kupovne moći u državama EU, uvećanje izdvajanja u ove svrhe za 8 puta tek bi nas dovelo do nivoa srazmjernog našoj kupovnoj moći.

Temeljna odlika globalnog ekonomskog razvoja je naučno-tehnološki napredak bez presedana u dosadašnjoj historiji, uz matematizaciju sve širih područja ljudskog znanja.

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, u značenju: prirodne nauke, tehnologija, inženjerstvo, matematika) područje i STEM pristup u obrazovanju i istraživanju prepoznaje se kao javni interes društava širom planete. Nacionalne akademije, od Sjedinjenih Američkih Država i Kanade do Australije, angažovane su na osmišljavanju politika, analizi i izradi strateških dokumenata vezanih za STEM i nove obrazovne standarde u tom području od predškolskog do univerzitetskog nivoa.

Kina, s najbrže razvijajućom ekonomijom svijeta, u svojim strateškim dokumentima ističe da se u slučaju nauke i tehnologije ne radi samo o znanju i vještinama nego i kulturi društva, da naučni duh određuje njegovu budućnost i vitalnost. Indija, kao druga po brzini ekonomskog razvoja, zacrtala je 2013. da tokom pet godina poveća broj uposlenih u sektoru istraživanja i razvoja za 66 posto.

Razvoj STEM kompetencija stanovništva nije samo preokupacija velikih. Pri međunarodnim mjerenjima učeničkih postignuća, neprikosnoveni lider u 2015. godini na obje liste, PISA i TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) je grad-država Singapur, s 5,6 miliona stanovnika. STEM je, uz jezičke kompetencije, u fokusu obrazovnog sistema u Singapuru već pedeset godina. Poslije drugoplasiranog Japana, na trećem mjestu je Estonija, koja se od sticanja nezavisnosti 1991, inovativnim promišljanjem i ulaganjem u obrazovanje uspjela transformisati u zemlju s visokim dohotkom po glavi stanovnika. Uputno bi bilo konsultovati, recimo, Estonsku strategiju visokog obrazovanja 2006-2015, tamo postavljene mjerljive ciljeve i stepen njihove realiziranosti.

U doba kada period u kom se ljudsko znanje udvostručava postaje sve kraći, u doba kada jedna zanimanja nestaju, druga nastaju, i kada se unutar zanimanja koja opstaju zahtjevi mijenjaju i usložnjavaju, prioritetnim zadatkom obrazovanja postaje osposobljavanje učenika da se što uspješnije nose s promjenama s kojim će se suočavati tokom svog radnog i životnog vijeka.

Promjena obrazovne paradigme, preusmjeravanje nastavnog procesa na izgradnju učeničkih kompetencija, u tom smislu je od ključne važnosti za pojedinca i društvo.

Pomenuta i druga međunarodna komparativna istraživanja učeničkih postignuća služe obrazovnim vlastima u mnogim državama kao orijentir pri osmišljavanju razvoja i poboljšanju sistema obrazovanja. Uzimajući pokazatelje ozbiljno i inovirajući nastavne planove i programe po uzoru na kurikulume u državama koje se ističu rezultatima svojih učenika, Slovenija je postigla da na prethodnom PISA testiranju 2015. zauzme 14. mjesto među 73 zemlje.

TIMSS istraživanje u kom je Bosna i Hercegovina učestvovala 2007. godine, pokazalo je da Bosna i Hercegovina u odnosu na međunarod­ni prosjek zaostaje u svim domenima učenja matematike i prirodnih nauka. (Istovremeno, BiH je u rješavanju zadataka visokog nivoa u prirodnim naukama nešto iznad međunarodnog prosjeka, što se temelji na rezultatima 2% učenika.) Nakon analize postojećih NPP-a u BiH, analize kurikuluma država iz regiona i država čiji učenici ostvaruju visoke rezultate na međunarodnim istraživanjima, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini (APOSO) se 2012. godine odlučila za kompetencijski pristup u oblikovanju Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa (ZJNPP) koja je u evropskom kontekstu poznata kao okvirni kurikulum.

Pod okriljem APOSO urađena je i objavljena u Službenom glasniku BiH, u periodu 2015-2017. g., Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za područja matematike, fizike, hemije, biologije, geografije, tehnike i informacijskih tehnologija. ZJNPP su definirana na ishodima učenja i utvrđuju šta bi učenik-ca trebalo da zna, razumije i/ili može učiniti u određenoj oblasti, nakon trećeg, šestog, devetog razreda osnovne škole, te po okončanju srednjoškolskog obrazovanja.

Promjena obrazovne paradigme otvara drugačiji pogled na obrazovanje u širem društvenom kontekstu.

Svojevremeno, nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, prilikom identifikacije deset područja poslijeratne obnove Bosne i Hercegovine i podjele uloga u tom procesu, mandat Sjedinjenih Američkih Država nije obuhvatio sektor obrazovanja. Tim je značajnije da je Američka agencija za međunarodni razvoj, USAID, odlučila u periodu 2016-2020. podržati projekt unapređenja osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini ENABLE-BiH, koji se implementira od organizacije Save the Children i kojim se uz saradnju s nadležnim obrazovnim vlastima nastoje uvesti obuhvatne promjene osmišljene da potaknu razvoj ekonomije i društva zasnovanog na znanju.

Proces inoviranja nastavnih planova i programa i njihovog prilagođavanja poučavanju orijentiranom na ishode učenja u skladu sa Zajedničkim jezgrima još uvijek je, u osnovi, u početnoj fazi. Komparativni pokazatelji provedenog PISA istraživanja iznova će ojačati potrebu i istaći značaj opredijeljenosti da kantonalna ministarstva obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Odjeljenje za obrazovanje distrikta Brčko kroz odgovarajuće nastavne planove i programe omoguće skladan razvoj učeničkih kompetencija i dostizanje zacrtanih ishoda učenja za svaki uzrast.

Od ključne je važnosti da taj proces ne bude dvoetapan, što bi sobom nosilo opasnost stvaranja novih odmažućih predrazumijevanja, nego da se u slučaju predmeta koji pripadaju STEM području na datom uzrastu inoviranje vrši istovremeno, uz sinergetsku usklađenost.

STEM pristup je usmjeren na stvaranje čvrstih i neophodnih poveznica između matematike, prirodnih nauka i informaciono-komunikacionih tehnologija, potiče njihovo prožimanje i veću primjenjivost u stvarnom životu.

Nacrt Operativnog nastavnog plana i programa za STEM kompetencije (ONPP), prateći Priručnik za nastavnike i Smjernice za implementaciju ONPP osmišljeni su tako da u procesu inoviranja nastavnih planova i programa za matematiku, fiziku, hemiju, biologiju, geografiju i informatiku, kao i za predmete moja okolina, priroda i društvo, priroda, tehnika, mogu značajno doprinijeti da rezultati budu u skladu s relevantnim svjetskim trendovima i standardima.

Pomenuti dokumenti sobom nose i drugu temeljnu novost – pri izgradnji STEM obrazovanog sistema u procesu implementacije Zajedničkih jezgri operativnih nastavnih planova i programa definiranih na ishodima učenja, ukazano je na veze ishoda učenja s određenim oblastima ekonomije zasnovane na znanju čiji razvoj će unaprijediti život ljudi u Bosni i Hercegovini.

Podizanjem STEM kompetencija ostvaruje se više ciljeva. Sve je veći broj poslova koji zahtijevaju STEM vještine. STEM pristup povećava zainteresovanost mladih za odabir zanimanja koja pripadaju tom području, a za kojim tržište rada iskazuje sve veću potrebu. STEM otkriva i pospješuje razvoj budućih eksperata koji će unaprijediti kompetitivnost društva. Razvija se potencijal za interdisciplinarni, multidisciplinarni i transdisciplinarni pristup pri rješavanju kompleksnih problema. Kod svih učenika i učenica, bez obzira na izbor budućeg zanimanja, STEM kompetencije koje steknu koristiti će pri donošenju odluka osobne i javne naravi, što unapređuje sposobnost društva za sučeljavanje s izazovima daljeg razvoja.

Entuzijazam nastavnika i profesora

Idući tome ususret, značajno je primijetiti da odgađanja i čekanja nisu nužna: i postojeći nastavni planovi i programi predmeta iz STEM područja daju dovoljno prostora za novu metodologiju njihove realizacije koja se STEM dokumentima predlaže. Ohrabruje interes i entuzijazam nastavnika i profesora i van dvanaest u ovom času projektom obuhvaćenih model škola (sedam osnovnih i pet gimnazija u raznim dijelovima države) da pristupe izazovu koji na ovakav način učenike stavlja u centar obrazovnog procesa, a nastavnicima dodjeljuje ulogu onih koji olakšavaju i usmjeravaju proces izgradnje učeničkih kompetencija.

Uključenost Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, a uskoro i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, trebalo bi da kroz promjene u obrazovanju novog i stručno usavršavanje postojećeg nastavničkog kadra učini STEM pristup trajnim i dalekosežnim, kao što je svojevremeno EU projekt Developing Faculty of Science Activities otvarao puteve i usmjeravao razvoj ka principima Evropskog prostora visokog obrazovanja i Evropskog prostora istraživanja.

Izvor: www.oslobodjenje.ba

IMTEC postao ekskluzivni distributer u isporuci STEM rješenja za obrazovanje u BiH

IMTEC d.o.o. je 18. aprila u Sarajevu na 31. Međunarodnom sajmu knjiga potpisao Ugovor sa kompanijom „3D Print Prototypes“ i tako postao disitributer za brandove kompanija MakeBlock, Kitronik i TTS Group. Ovim ugovorom ozvaničena je saradnja koja traje već godinu dana na polju distribucije proizvoda koji se koriste za STEM edukaciju, a putem ove saradnje je isporučeno već 400 kompleta micro:Bit setova za škole na područje Općine Centar u Sarajevu.

Ovaj ugovor će omogućiti Imtec-u da se obrazovnom sektoru u BiH ponude najsavremenija rješenja za STEM edukaciju. U narednom periodu će biti organizirane prezentacije robotića za STEM obrazovanje u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Mostaru i Banja Luci.

Istog dana, u prostoru Bosanske kuće na sajmu održana je  panel diskusija na temu „Uvođenje modela STEM edukacije u sistem obrazovanja“.

Na panelu su učešće uzeli:

 • dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu, naučnik koji je svoj život posvetio istraživanjima naučnih modela u obrazovanju;
 • profesor Vahid Čustović, direktor Osme osnovne škole „Amer Čenanović“ Ilidža, prve osnovne škole u Kantonu Sarajevo koja je uvela STEM u svoj obrazovni proces i opremila kabinete STEM opremom;
 • ing. Matko Ugrin, direktor kompanije „3D Print Prototypes“ iz Zagreba, regionalnog lidera u isporuci STEM komponenti;
 • Aleksandra Kuljanin, članica IT Girls tima BiH i predstavnik UNDP BiH;
 • Belma Alagić, dipl. komunikolog, direktorica firme Bookvar Sarajevo, koja je govorila ispred Udruženja Bit Alijansa BiH;
 • Moderator panela je bio osnivač Imtec-a Selmir Vrabac dipl.el.ing.

U diskusiji koja je trajala nepuna dva sata, razmotrene su mogućnosti za uvođenje STEM modela edukacije u sistem obrazovanja u BiH. Panel diskusiju su pratili nastavnici sa područja Kantona Sarajevo, ali i drugi zainteresovani za ovaj model obrazovanja. Učesnici panela su zaključili da je neophodno uvođenje STEM edukacije u sistem obrazovanja u što kraćem roku kako bi se učenicima ponudio koncept edukacije koji će ih pripremiti za izazove koje donosi tehnološka revolucija. Naglašeno je da STEM uključuje mnogo širi okvir od uobičajenog pogleda da se radi o informatizaciji obrazovanja, te da sve oblasti u obrzovanja mogu i jesu na neki način povezane u STEM koncept. Pored navedenog, dat je osvrt i za nastavne planove i programe za koje je rečeno da se trebaju inovirati, ali i da postojeći omogućavaju uvođenje STEM koncepta. Na kraju su  se svi zajedno složili da iskustva SAD, Kine i EU, ali i zemalja iz regije pokazuju da  u području STEM edukacije leži veliki potencijal za ubrzanu digitalnu transformaciju društva kao i da će se uvođenjem ovom modela dugoročno omogućiti ubrzani razvoj inovativnih industrija u BiH.

Pojam STEM je skraćenica od Science (Nauka), Technology (Tehnologija), Engineering (Inženjering ) i Mathematics (Matematika). STEM je ukratko metoda, kolaborativan način učenja na polju nauke, tehnologije, inženjeringa i matamatike. STEM podrazumijeva lakše i dublje usvajanje znanja, jer njeguje pristup obrazovnom procesu djeluje interdisciplinarno te kombinuje elemente svake od pomenute oblasti. Dijete povezujući sve ove oblasti shvata koliko je složeno, a istovremeno zanimljivo njegovo okruženje. U svakom aspektu našeg života egzistira nauka i tehnologija pa su i brojni primjeri iz naše svakodnevnice koliko su STEM znanja bitna i koliko je potrebno da škole ovakva znanja učine dostupnima svima podjednako.

Koristeći STEM metodologiju brže i jednostavnije ćemo uočiti afinitet djeteta i proniknuti u nešto što nazivamo profesionalna orjentacija. Kroz STEM se kod djece razvija radoznalost, kreativnost, timski rad, kritičko mišljenje, naučna pismenost. Kao rezultat toga djeca će biti u mogućnosti da osmisle rješenja za specifične probleme, da postanu inovatori i time doprinesu razvoju zajednice i društva u cjelini. Mnoga deficitarna zanimanja se upravo temelje na STEM-u kao što su robotika, umjetna inteligencija, molekularna biologija, hemija i dr.

IMTEC je domaća IT kompanija koja već 15 godina povezuje tehnologiju i ljude. Posjedujemo vlastiti brand naprednog desktop računara IMTEC COMPUTERS, a naš maloprodajni lanac specijaliziranih trgovina informatičkom opremom  se nalazi širom BiH. Naša online trgovina www. imtec.ba  je lider u internet prodaji tehnike u BiH.  Kao kompanija koja je uvijek njegovala tehnološki DNK, naš razvoj u  zadnjih 5 godina nastavljamo u segmentu složenih tehnoloških rješenja uzimajući značajno učešće u digitalizaciji našeg društva. Posebno smo aktivni u digitalizaciji sektora obrazovanja, kulture i umjetnosti. Eskluzivni smo zastupnici svjetski poznatih kompanija NEC, Smart, Bit Defender, Sharp i dr,  te direktni partneri gotovo svih najvećih svjetskih tehnoloških kompanija prisutnih u BiH. Najveći smo pojedinačni isporučilac i serviser fiskalnih sistema u FBiH, a naš sektor IT usluga broji 20 visokokvalificiranih uposlenika. Pored ovoga IMTEC je jedan od najinovativnijih isporučilaca softverskih rješenja za web servise, i jedan od lidera u domenu digitalnog oglašavanja.

Uposlenici Imteca uvjereni su da tehnologija ima svrhu, samo ako unaprijeđuje kvalitet života ljudi. U skladu sa tim  isporučujemo samo onu tehnologiju koja će sve nas učiniti boljim. IMTEC – tehnologija za ljude koji žele biti bolji

Zašto nam je potrebna klimatizacija?

S obzirom na vrijeme u kojem živimo, neklimatizirano okruženje je nezamislivo. Da bi shvatili značaj klimtizacije, u nastavku teksta ćemo istaći najznačajnije razloge posjedovanja klima uređaja.

Klima-uređaj nam omogućava da upravljamo temperaturom, čistoćom, distribucijom i vlagom zraka u prostoriji u kojoj boravimo.

 • Temperaturu možemo regulisati hlađenjem ili grijanjem, bez obzira na vanjske uvjete. To je komfor postignut na jednostavan način, a ekološki prihvatljiv, jer se energija vanjskog zraka prenosi i na unutrašnjost prostorije.
 • Čistoću i svježinu zraka obezbjeđuju filteri apsorbujući dim, prašinu i ostale nečistoće iz zraka. Nivo pročišćavanja zraka je podesiv i preporučljiv.
 • Distribucija zraka podrazumijeva razmjenu unutrašnjeg i vanjskog zraka ventilacijom koja može biti sastavni dio sistema klima uređaja. Čak i kada nije potrebna klimatizacija, ventilacije može zasebno raditi.
 • Vlažnost je iznimno bitna za kvalitet i svježinu zraka, a posebno što njena pravilna regulacija sprječava širenje lišajeva i plijesni. Ugodan nivo vlažnosti zraka za čovjeka je 40 % do 60 %.

Shodno navedenom, Imtec Vam nudi:

 • Obilazak prostorija planiranih za klimatiziranje
 • Konsalting i odabir najoptimalnijeg sistema klimatizacije
 • Isporuku, montažu i puštanje u rad
 • Edukaciju korisnika klima uređaja
 • Usluge redovnog servisiranja

Ukoliko Vas zanima preporuka klima-uređaja, izdvojit ćemo dva modela proizvođača Gree (GREE Electric Appliances, Inc. of Zhuhai), najvećeg specijaliziranog proizvođača klima uređaja na svijetu sa proizvodnjom u više desetina fabrika širom svijeta, sa preko 80.000 uposlenih, vlasnikom više od 22.000 prijavljenih patenata i godišnjim proizvodnim kapacitetom od preko 60 miliona kompleta klima uređaja kućne serije te 5,5 miliona kompleta uređaja komercijalne serije. Gree proizvodi su podijeljeni u 20 kategorija, sa 400 serija i preko 12.000 modela kod preko 400 miliona korisnika u svijetu.

Gree inverter Economical Lomo

Vanjska jedinica split sistema, zaštićena je od vremenskih uticaja, s ugrađenim kompresorom s inverterskom regulacijom snage i potrošnje, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad.

Unutrašnja zidna jedinica inverter sistema grijanja/hlađenja, opremljena 4-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem toplote s direktnom ekspanzijom freona, ukrasnom maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.

Serija Lomo Economical ima hlađenje od 2500W – 6155W (vanjska temperatura od -15°C do 24°C), grijanje od 2800 – 6448W  (vanjska temperatura od -15°C do 43°C). Spada u energetsku klasu A++ sa SEER 6,1 i SCOP 4,0. Radi na radnom mediju R32A, sa sistemom za inteligentno ponovno pokretanje te integrisanim Wi-Fi okruženjem za globalno upravljanje. Za cjevovod, maksimalna visinska razlika je 10 metara, a maksimalna dužina instalacije od 15 – 20 metara, u ovisnosti od modela.

 

Gree Azuri ON/OFF model Titan

Za pozicioniranje Azuri klima uređaja u zasebnu klasu, zaslužne su sjajne performanse, kvalitet, pouzdanost, visok stepen energetske učinkovitosti te moderan dizajn i izgled unutrašnjih jedinica. Idealne su za kuću i manje kancelarijske prostore. Azuri klima uređaji nude najbolji omjer idealne temperature i minimalne potrošnje energije. Svojom paletom proizvoda, visokom energetskom učinkovitošću, ekološki prihvatljivim radnim medijom R410A pružaju vrhunski komfor za one koji žele samo najbolje za sebe i svoju porodicu.

ON/OFF serija Titan iz Azuri skupine

Vanjska jedinica je s ON/OFF regulacijom kapaciteta, zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim kompresorom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad.

Unutrašnja zidna jedinica je s ON/OFF regulacijom kapaciteta. Odlikuje je LED zaslon, timer funkcija, samodijagnoza, automatsko pokretanje, inteligentno odmrzavanje i ugodan noćni rad.

Serija Titan ON/OFF ima hlađenje od 2,64 kW – 4,70 kW ( vanjska temperatura od -7°C do 24°C ), grijanje od 2,82 kW – 4,9 kW ( vanjska temperatura od 18°C do 43°C ). Spada u energetsku klasu A/A sa SEER 3,21 i SCOP 3,61. Maksimalna visinska razlika cjevovoda je 10 metara, a maksimalna dužina instalacije od 15 – 20 metara, ovisno o modelu.

Kontaktirajte nas na broj telefona 033 688 001, e-mail adresu prodaja@imtec.ba ili putem naših poslovnica.

IMTEC – Spajamo tehnologiju i ljude 

Omogućimo našoj djeci jednostavnije usvajanje znanja

Svjedoci smo da nije bilo tako davno kada je uveden pojam „računarske pismenosti“, a zasigurno danas postoji potreba da se uvede i novi pojam – pojam „robotske pismenosti”. Već u osnovnoj školi djeca zavidno vladaju i rade s mobitelom, tabletom, računarom. Nove generacije prihvataju brzo tehnološke novine i drugačije se odnose prema tim modernim tehnologijama. Svakodnevni život je danas u neraskidivoj vezi sa tehničkim uređajima počevši od kuće, posla, razonode, javnog mjesta, …jednostavno svugdje.

Činjenica je da se već sada prepliću informatika i robotika, mehanika i elektronika te je robot najkompleksniji i najkompletniji mehatronički objekt. Robotika je uspjela u gotovo cijelom zadnjem desteljeću izazvati pažnju istraživača, političara, vlasti, nastavnika i svih drugih. Kada govorimo o robotici u obrazovanju možemo reći da je ona do sada najčešće bila usmjerena na podršku u nastavi predmeta koji su usko vezani za struku robotike kao što su izrada i programiranje robota odnosno mehatronika kroz nastavni plan i program tehničkih škola i fakulteta. Još uvijek su to specifični oblici učenja, ali u bliskoj budućnosti sigurno možemo očekivati potpunu digitalizaciju i robotizaciju obrazovanja, povezanost robota s računarom ili tabletom i time prenos informacija i znanja na potpuno personaliziran i individualiziran način.

Iz pedagogije je poznato da je učenje u skupini korisnije od individualnog učenja pa je i za prisutnost robota u igri ili edukaciji samo potrebno prilagoditi vrstu robota dobi djeteta. Također, ustanovljeno je da i djeca s poteškoćama u razvoju odlično prihvataju robot jer im pomaže u terapiji, ulazi u interakciju s njima, a učiteljima služi kao alat da dopru do te djece kod koje to ranije nije bilo moguće.

Budućnost robota u nastavi ogleda se u cilju omogućavanja svakom pojedincu sticanje nivoa znanja koje ne može kroz tradicionalan način dosegnuti, a bilo bi dostupno svakom djetetu koje ima internet. Učenicima neće biti dosadne lekcije koje se presporo ili prebrzo obrađuju nego bi učili ono za šta imaju afinitet i ono što vole.

Još uvijek postoji veliko društveno nepovjerenje prema robotima, posebno unutar tradicionalnih sektora poput obrazovanja, bez obzira što su se platforme za učenje već sada pokazale vrlo učinkovitima. Prema istraživanju evropske unije, većina stanovnika EU smatra da bi roboti trebali biti zastupljeni u školskim učionicama.

U procese robotske pismenosti bi se trebala uključiti djeca svih dobnih skupina, a proces bi trebao ići sve do nivoa univerzitetskog obrazovanja. Trebalo bi ga razvijati i osmišljavati, kombinovati dizajn i inženjering pa se time odmaknuti od tradicionalnog pristupa robotici. Roboti nude velike mogućnosti u nastavi i učenju, ali zasigurno nisu univerzalan „lijek“ za sve.

Posmatrajući teritorij Bosne i Hercegovine, iako mali pomaci na polju robotike u nastavi, ali ipak ih ima. Ne treba postojati bojazan od prevelike informatičke ili robotske pismenosti jer se to definiše nastavnim planom i programom, kontroliše od stane nadležnog ministarstva, a dozira u skladu sa afinitetom djeteta.

Prva općina u Bosni i Hercegovini koja je napravila iskorak u prisutnosti robotike u nastavi je sarajevska Općina Centar. Donirali su Micro:Bit setove za osnovne škole na području svoje Općine.

Robotska edukacija se u najranijim godinama svodi na upoznavanje s robotima i razvijanje mašte oko njihovog izgleda i mogućnosti. Za to postoje brojni jeftini setovi (kitovi), a djeca prihvataju i jednostavne životinje ili insekte koji se mogu lahko „programirati“ poput npr. pčelice Bee Bot. Pritiskom na određenom mjestu se mogu programirati i uključiti jednostavne igre u kojima se uče osnovne matematičke operacije.

Imtec  je ovlašten za prodaju Kitronik, TTS Group i Makeblok asortimana. To su svjetski poznati proizvođači kada je robotika u pitanju.

Šta je u stvari Micro:bit? Micro:bit je mikroračunar veličine 20 cm čija je osnovna namjena korištenje u nastavi osnovne škole kako bi učenike uvelo u svijet STEM područja i programiranja.

Posebno je dizajniran za djecu jer svojom prednjom stranom podsjeća na lice (tipke su kao oči, ekran kao nos, a fizički spojevi izvoda su poput zuba). Micro:bit može prikazati tekst, brojke, sličice i animacije na ekranu, mjeriti temperaturu te  odrediti strane svijeta. Sadrži senzor za pokret i svijetlo, a može se spojiti sa drugim uređajima i senzorima  te s njima komunicirati putem radio veze ili bluetooth tehnologije. Jednostavno može postati uređaj za glasanje, učešće u kvizu, pedometar, termometar, kalkulator, igraća kockica, kompas… Ukupno je 10 vježbi predefinisano. Uz sve potrebne komponente i jednostavan priručnik nije potrebno nikakvo prethodno iskustvo ili znanje iz programiranja da bi se krenulo u rad.

Osim BBC Kitronic Micro:bit seta za izumitelje, na našoj web stranici (www.imtec.ba) možete pronaći još mnogo zanimljivih uređaja iz pomenutog asortimana.

Za slučaj da trebate kratku prezentaciju ili eventualno demo uzorak, mi smo Vam uvijek na raspolaganju na broju telefona 033 688 001 ili e-mail adresi prodaja@imtec.ba.

 

Imtec će predstaviti napredna rješenja za STEM edukaciju na 31. Međunarodnom sajmu knjiga, od 17. do 22. aprila u Skenderiji

Imtec d.o.o., domaća IT kompanija će na 31. Međunarodnom sajmu knjiga, koji će se održati od 17. do 22. aprila, fokus svog nastupa staviti na STEM edukaciju. Pod motom „STEM je baš COOL“, Imtec će na Sajmu predstaviti proizvode kompanija Kitronik, TTS Group i Makeblok, svjetskih lidera u proizvodnji mikročipova, robotića i dodataka koji se koriste u STEM edukaciji.

Na posebno dizajniranom izložbenom prostoru svim posjetiocima Sajma, a posebno djeci i nastavnicima, biti će omogućeno da praktično isprobaju demo uređaje ovih kompanija. Na MakeBlock Areni biti će organizovana takmičenja u upravljanju robotićima mBot i Codey Rocky, a putem posebnog terminala svi će imati mogućnost da se isprobaju u programiranju i upravljanju robotima preko BBC Micro:Bit seta. Pored ovih rješenja IMTEC ce tržištu predstaviti proizvode za interaktivno učenje od kompanije SMART, te instalacijske projektore i video zid kompanije NEC.

Drugog dana Sajma, 18.04. u 11:00 sati, u prostoru Bosanske kuće biti će organizovana Panel diskusija na temu: „ Uvođenje modela STEM edukacije u sistem obrazovanja“. Panelisti će biti ugledni profesori, nastavnici i stručnjaci čija je specijalnost STEM.

Istog dana u 10:30 sati, na svom štandu u okviru Sajma, Imtec će održati press konferenciju i omogućiti medijima da se upoznaju sa najnovijim rješenjima iz oblasti STEM-a. Tokom press konferencije biti će upriličeno predstavljanje eksluzivnog Ugovora o zastupanju kompanija Kitronik, TTS Group i Makeblok za područje BiH.

 Pojam STEM je skraćenica od Science (nauka), Technology (tehnologija), Engineering (inženjering ) i Mathematics (matematika). STEM je ukratko metoda, kolaborativan način učenja na polju nauke, tehnologije, inženjeringa i matamatike. STEM podrazumijeva lakše i dublje usvajanje znanja, jer njeguje pristup obrazovnom procesu djeluje interdisciplinarno te kombinuje elemente svake od pomenute oblasti. Dijete povezujući sve ove oblasti shvata koliko je složeno, a istovremeno zanimljivo njegovo okruženje. U svakom aspektu našeg života egzistira nauka i tehnologija pa su i brojni primjeri iz naše svakodnevnice koliko su STEM znanja bitna i koliko je potrebno da škole ovakva znanja učine dostupnima svima podjednako.

Koristeći STEM metodologiju brže i jednostavnije ćemo uočiti afinitet djeteta i proniknuti u nešto što nazivamo profesionalna orjentacija. Kroz STEM se kod djece razvija radoznalost, kreativnost, timski rad, kritičko mišljenje, naučna pismenost. Kao rezultat toga djeca će biti u mogućnosti da osmisle rješenja za specifične probleme, da postanu inovatori i time doprinesu razvoju zajednice i društva u cjelini. Mnoga deficitarna zanimanja se upravo temelje na STEM-u kao što su robotika, umjetna inteligencija, molekularna biologija, hemija i dr.

BBC micro:bit je ručni, programabilni mikro-kompjuter koji se može koristiti za različite vrste kreativnih projekata, od robota do muzičkih instrumenata. Praktično mogućnosti su beskrajne. Programira se iz bilo kojeg web preglednika u Blocks, Javascript, Python, Scratch i drugi; nije potreban poseban softver. Podržava 200 različitih aktivnosti i resursa koje možete isprobati, od jednostavnih eksperimenata do izazova kreativnog kodiranja. Mikro: bit se široko koristi u školama širom svijeta, te omogućava desetine fantastičnih aktivnosti i planova koji su usmjereni prema nastavnicima osnovnih i srednjih škola.

mBot je STEM edukacijski robot, koji čini programiranje i učenje robota jednostavnim i zabavnim. Sa samo jednim šarafcigerom, uputstvima korak po korak, i rasporedom učenja, djeca mogu izgraditi robota od nule i iskusiti radost izrade nečega novog. U toku ovog procesa, oni će učiti o robotskim motorima i elektronskim djelovima te uhvatiti se u koštac sa osnovama programiranja zasnovanim na blokovima i razviti svoje logičko razmišljanje i vještinu dizajna.


Codey Rocky kombinuje hardver sa softverom, omogućavajući djeci da uče o programiranju dok igraju i prave nove stvari. Koristeći mBlock, softver koji podržava i blokiranje i Python programiranje, Codey Rocky omogućava djeci da prave nove stvari i vodi ih u svijet napredne tehnologije. Djeca se po prvi put mogu susresti sa vještačkom inteligencijom (AI) i Inthernet of Things (IoT) funkcionalnostima.

 

IMTEC je domaća IT kompanija koja već 15 godina povezuje tehnologiju i ljude. Posjedujemo vlastiti brand naprednog desktop računara IMTEC COMPUTERS, a naš maloprodajni lanac specijaliziranih trgovina informatičkom opremom se nalazi širom BiH. Naša online trgovina www. imtec.ba je lider u internet prodaji tehnike u BiH. Kao kompanija koja je uvijek njegovala tehnološki DNK, naš razvoj u zadnjih 5 godina nastavljamo u segmentu složenih tehnoloških rješenja uzimajući značajno učešće u digitalizaciji našeg društva. Posebno smo aktivni u digitalizaciji sektora obrazovanja, kulture i umjetnosti. Eskluzivni smo zastupnici svjetski poznatih kompanija NEC, Smart, Bit Defender, Sharp i dr, te direktni partneri gotovo svih najvećih svjetskih tehnoloških kompanija prisutnih u BiH. Najveći smo pojedinačni isporučilac i serviser fiskalnih sistema u FBiH, a naš sektor IT usluga broji 20 visokokvalificiranih uposlenika. Pored ovoga IMTEC je jedan od najinovativnijih isporučilaca softverskih rješenja za web servise, i jedan od lidera u domenu digitalnog oglašavanja.

Uposlenici Imteca uvjereni su da tehnologija ima svrhu, samo ako unaprijeđuje kvalitet života ljudi. U skladu sa tim isporučujemo samo onu tehnologiju koja će sve nas učiniti boljim. IMTEC – tehnologija za ljude koji žele biti bolji.

 

Saznajte više informacija i registrujte se OVDJE.